We gebruiken cookies om uw browserervaring efficiënter en aangenamer te maken en om het gebruik van deze website te analyseren. Als u deze website blijft gebruiken, gaan wij ervan uit dat u alle change your cookie settings.

Depositocompensatiestelsel

Algemene informatie

 1. Izola Bank p.l.c. is lid van het Depositocompensatiestelsel (‘het Stelsel’) opgericht in het kader van de Richtlijnen inzake het Depositocompensatiestelsel, 2003 (‘de Richtlijnen’). Het Stelsel wordt beheerd en bestuurd door een Beheerscomité, dat samengesteld en gereguleerd wordt door de bepalingen van richtlijnen 3 en 5 van het Beleggerscompensatiestelsel, 2003. Indien een bank die deel uitmaakt van het Stelsel niet in staat is om zijn verplichtingen ten opzichte van depositohouders na te komen of anderszins betalingen heeft opgeschort, betaalt het Stelsel compensaties aan depositohouders tot een bij wet vastgelegd maximumbedrag (momenteel vastgelegd op maximaal 100 000 EUR of het equivalent in elke EER-valuta van de totale deposito’s die een depositohouder heeft bij de bank). In dit geval is de netto aansprakelijkheid van een bank ten opzichte van een depositohouder het geheel van alle rekeningen in naam van deze depositohouder in euro of een andere EER-valuta, inclusief het aandeel van de depositohouder in een gezamenlijke rekening of een klantenrekening, verminderd met eventuele bedragen verschuldigd aan de bank (zoals leningen).
 2. Gezamenlijke rekeningen worden gelijk verdeeld onder rekeninghouders als het aandeel van elke houder in de rekening niet bekend is. Elk deel is gedekt tot de bovenvermelde limieten.
 3. Wat deposito’s betreft gehouden door een persoon die fungeert als beheerder of gevolmachtigde voor een of meerdere personen, zal het deposito waarvan sprake is in de vordering geacht worden in gelijke delen toe te behoren aan de uiteindelijke gerechtigden, tenzij er specifieke informatie voorhanden is die de economische belangen van deze personen anders zou indelen.
 4. De volgende bedragen worden afgetrokken van de betaalbare sommen krachtens het Stelsel:
  • betalingen ontvangen van andere depositocompensatiestelsels;
  • betalingen aan een depositohouder onder een polis van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
  • het bedrag (bv. een lening of kredietfaciliteit) verschuldigd door de depositohouder aan de bank, of dit bedrag nu opeisbaar is of niet op de datum waarop het faillissement van de bank wordt bekendgemaakt; en
  • betalingen uitgevoerd onder elke andere wet, in Malta of in het buitenland.
 5.  Zichtrekeningen, spaarrekeningen en termijndepositorekeningen in euro of een andere EER-valuta zijn gedekt, behalve de rekeningen aangehouden door depositohouders die vermeld worden in onderstaande paragraaf 6. Deposito’s in niet-EER-valuta zijn niet gedekt door het Stelsel. Bovendien zal elke eventuele compensatie voor een bedrag gedekt door het Stelsel pas betaalbaar worden als en wanneer het deposito opeisbaar wordt.
 6. Enkel personen die beantwoorden aan de definitie van depositohouder in de bewoordingen van de Richtlijnen kunnen een vordering indienen bij het Stelsel. De volgende personen of entiteiten kunnen geen vordering indienen binnen het Stelsel:
   
  • Personen die beleggingsdiensten aanbieden in de betekenis van de Investment Services Act (hfst. 370 van de Maltese wetgeving) of een equivalente of soortgelijke buitenlandse wetgeving;
  • Kredietinstellingen die bankactiviteiten uitvoeren in de betekenis van de Banking Act (hfst. 371 van de Maltese wetgeving) of een equivalente of soortgelijke buitenlandse wetgeving;
  • Financiële instellingen in de betekenis van de Financial Institutions Act (hfst. 376 van de Maltese wetgeving) of een equivalente of soortgelijke buitenlandse wetgeving;
  • Verzekeringsfirma’s die verzekeringsdiensten aanbieden in de betekenis van de Insurance Business Act (hfst. 403 van de Maltese wetgeving) en de Insurance Intermediaries Act (hfst. 487 van de Maltese wetgeving) of een equivalente of soortgelijke buitenlandse wetgeving;
  • Collectieve beleggingsregelingen;
  • Pensioenspaarfondsen;
  • Bedrijven van zulke omvang dat zij geen vereenvoudigde versie van de balans mogen opstellen conform de Companies Act (hfst. 386 van de Maltese wetgeving) of een equivalente of soortgelijke buitenlandse wetgeving;
  • Overheden en bestuursorganen, nationale en internationale instellingen;
  • Lokale en gemeenteraden of overheden;
  • Schuldbrieven uitgegeven door dezelfde instelling en passiva die resulteren uit eigen acceptaties en promesses;
  • Personen die rekeningen aanhouden en de identiteit van de depositohouder niet bekendmaken;
  • Bedrijven en handelspartnerschappen in dezelfde groep als de betrokken kredietinstelling;
  • Gevolmachtigden, beheerders of andere derde partijen die handelen in naam van of in het belang van de personen waarnaar verwezen wordt in deze clausule 6 ten bedrage van de gehouden fondsen in deze hoedanigheid;
  • Directeurs en managers van de relevante kredietinstelling en leden van de kredietinstelling met persoonlijke aansprakelijkheid, personen die vijf procent of meer van het kapitaal van deze kredietinstelling in handen hebben, de bedrijfsrevisoren van de kredietinstelling en personen met dezelfde omschrijving met betrekking tot een bedrijf dat deel uitmaakt van dezelfde bedrijvengroep als de kredietinstelling;
  • Naaste verwanten, dit zijn ascendenten, descendenten of de echtgenoten van de personen waarnaar verwezen wordt in de bovenstaande paragraaf (n);
  • Depositohouders die enigszins aansprakelijk zijn voor of profijt gehaald hebben uit bepaalde feiten met betrekking tot een kredietinstelling die aanleiding hebben gegeven tot de financiële moeilijkheden van de kredietinstelling of hebben bijgedragen tot de achtuitgang van diens financiële situatie;
  • Depositohouders met betrekking tot transacties in het kader waarvan een strafrechtelijke veroordeling werd uitgesproken wegens witwaspraktijken in de zin van de Prevention of Money Laundering Act (hfst. 373 van de Maltese wetgeving) of een equivalente of soortgelijke buitenlandse wetgeving.

Een depositohouder die recht heeft op compensatie in het kader van het Stelsel mag slechts één vordering indienen met betrekking tot al zijn in aanmerking komende deposito’s, in totaal, opgenomen bij de betrokken bank.

Voorwaarden en formaliteiten om compensatie te krijgen 

Als de bevoegde regelgevende instantie vaststelt dat een bank niet in staat is om te voldoen aan zijn verplichtingen ten opzichte van zijn depositohouders, zal het Beheerscomité van het Stelsel een mededeling publiceren in ten minste twee (2) lokale kranten om de depositohouders van de betrokken bank te informeren over dit faillissement en over de manier waarop vorderingen, gestaafd met documentair bewijs, ingediend moeten worden.

Vorderingen moeten ingediend worden in de vorm en samen met de documentatie of informatie die het Beheerscomité vastlegt en van tijd tot tijd openbaar maakt.

Het recht op compensatie van een depositohouder verbeurt niet als de depositohouder kan aantonen dat hij niet in staat was zijn recht op compensatie te doen gelden binnen de tijdslimieten vastgelegd door het Beheerscomité.

Het Beheerscomité zal een compensatie betalen voor gecontroleerde vorderingen binnen twintig (20) werkdagen vanaf de datum waarop de bevoegde regelgevende instantie vaststelde dat de betrokken bank niet in staat was om te voldoen aan zijn verplichtingen ten opzichte van zijn depositohouders. Het Beheerscomité kan uitzonderlijk aan de bevoegde regelgevende instantie vragen om deze periode uit te breiden met een extra periode die niet meer dan tien werkdagen bedraagt.

Het Beheerscomité zal zijn eigen administratieve regelingen treffen om vorderingen te controleren. De regelingen omvatten:

 • in een aanvraagformulier voorzien voor verzoekers, zowel in het Engels als in het Maltees
 • aan verzoekers vragen om het volgende te verschaffen:
   
  1. hun identiteit en adres;
  2. de hoedanigheid waarin ze de vordering indienen;
  3. bewijs van hun in aanmerking komende deposito’s;
  4. elke andere informatie vereist door het Beheerscomité

Het Beheerscomité kan weigeren om een compensatie uit te betalen tot de verzoeker het Beheerscomité informeert over de hoedanigheid waarin hij de uiteindelijke gerechtigde is van het deposito en tot hij toereikend documentair bewijs en informatie voorlegt waarmee het Beheerscomité het te betalen compensatiebedrag kan bepalen.

Het Beheerscomité kan ook beslissen om de betaling aan een verzoeker uit te stellen tot werd nagegaan of er strafbare feiten ten laste zijn gelegd van de verzoeker, depositohouder of elke andere persoon die recht heeft op of een belang heeft bij een in aanmerking komend deposito krachtens de bepalingen van de Prevention of Money Laundering Act of een overeenstemmende wet van een land buiten Malta.

Als het Beheerscomité van mening is dat de omstandigheden dit rechtvaardigen, kan het Beheerscomité betalingen in termijnen doen aan verzoekers die in aanmerking komen voor compensatie.

Als het Beheerscomité van mening is dat een depositohouder niet in aanmerking komt voor gehele of gedeeltelijke compensatie, zal het Beheerscomité de depositohouder schriftelijk op de hoogte brengen van deze mening en de redenen daarvoor.

Voorafgaand aan elke compensatiebetaling moeten depositohouders schriftelijk bevestigen aan het Beheerscomité dat:

 1. ze geen betalingen ontvangen hebben van enig ander stelsel, of van de failliete bank, met betrekking tot hetzelfde verlies;
 2. ze het Beheerscomité op elke mogelijke manier zullen helpen om zijn rechten en verhaalmiddelen tegen de failliete bank te doen gelden; en
 3. hun rechten en verhaalmiddelen tegen de failliete bank met betrekking tot de betaalde vorderingen gesubrogeerd worden ten voordele van het Beheerscomité.

 

Voor meer informatie over het Stelsel kan u terecht op de website van het Depositocompensatiestelsel http://www.compensationschemes.org.mt/pages/default.aspx of kan u contact opnemen met het Beheerscomité van het Stelsel op dit adres:

Compensation Schemes Management Committee

c/o Malta Financial Services Authority

Mdina Road, Zone 1

Central Business District

Birkirkara CBD 1010

Malta

Tel.: +356 21441155

E-mail: [email protected]

Maltese Vereniging van Banken

Izola Bank p.l.c. is lid van de Malta Bankers Association.

De Malta Bankers’ Association (Maltese Vereniging van Banken) werd opgericht in mei 1962 als coördinerend en lobbyend orgaan, voor banken die actief zijn in Malta, met betrekking tot sectorale kwesties en beleidslijnen. Alle banken die gemachtigd zijn om in Malta actief te zijn, kunnen lid worden van de Association.


Malta Financial Services Authority

Izola Bank is gemachtigd door de Malta Financial Services Authority om bankactiviteiten uit te voeren volgens de wet op het bankwezen, 1994 (hoofdstuk 371 van de Maltese wetgeving).

De Malta Financial Services Authority (MFSA) is de enige regulator voor de financiële  dienstensector in Malta. Ze reguleert en houdt toezicht op krediet- en financiële instellingen, investerings-, trust- en verzekeringsmaatschappijen en huisvest ook het bedrijvenregister van het land. Izola Bank p.l.c. is een gelicentieerde bank onder toezicht van de MFSA.